DAIHATSU


2004

Marca:

Modelo:

DAIHATSU

CUORE

Sin calificaciones

2003

Marca:

Modelo:

DAIHATSU

CUORE

Sin calificaciones

2002

Marca:

Modelo:

DAIHATSU

CUORE

Sin calificaciones

2001

Marca:

Modelo:

DAIHATSU

CUORE

Sin calificaciones

2000

Marca:

Modelo:

DAIHATSU

CUORE

Sin calificaciones

1999

Marca:

Modelo:

DAIHATSU

CUORE

Sin calificaciones

1998

Marca:

Modelo:

DAIHATSU

CUORE

Sin calificaciones

1997

Marca:

Modelo:

DAIHATSU

CUORE

Sin calificaciones

1996

Marca:

Modelo:

DAIHATSU

CUORE

Sin calificaciones